Jetson 共用资料

Ubuntu20.04 WiFi连接

2023-07-25 admin 85

Ubuntu20.04 WiFi连接

1.点击箭头所示网络图标,出现网络设置

 

2.选择第三项,点击网络选择Select Network

 

 

3.选择当前搜寻到的可用网络,找到适合的wifi,选中后点击Connect

 

 

 

 

 

 

4.输入wifi密码

 

5.联网后打开网页确认是否网络正常

 

 


首页
产品
案例
联系